Kaligtasan sa Baha

Ang Catholic Charities’ Emergency Programs at Housing Services ay nag-aalok ng tulong sa mga miyembro ng komunidad na naapektuhan ng kamakailang 2023 Winter Storms. Mangyaring tumawag sa (408) 273-7478 upang masuri para sa tulong. Kung hindi mo maabot ang isang miyembro ng team, mangyaring sumali sa kanilang waitlist.

IMPORTANTENG IMPORMASYON SA WINTER STORM

EMERGENCY PROCLAMATION

Ang County ng Santa Clara ay nagpahayag ng isang lokal na emerhensiya dahil sa mga kondisyon ng panahon at mga panganib sa pangkalahatang publiko at ari-arian. Ang pag-ulan at ang mga nauugnay na kondisyon ng panahon ay inaasahang magpapatuloy hanggang sa susunod na linggo. Ang emerhensiyang deklarasyon na ito ay nagpapahintulot sa County ng Santa Clara na magsagawa ng mga naaangkop na hakbang upang suportahan ang panrehiyong pagtugon sa emerhensiya at matiyak ang kaligtasan ng mga nakatira at nagtatrabaho sa ating nasasakupan. Patuloy kaming nakikipagtulungan sa aming mga kasosyo sa Valley Water, aming mga lungsod, iba pang ahensya ng estado at lokal na pamahalaan, at mga organisasyong nakabatay sa komunidad upang protektahan ang publiko.

I-DOWNLOAD ANG PROKLAMASIYON NG LOKAL NA EMERHENSIYA NG DIREKTOR NG EMERGENCY SERVICES NA MAY KAUGNAYAN SA MGA KONDISYON NG WINTER STORM.

 

HOTLINES

HomeFirst Homeless Helpline (408) 539-2105 o mag-email sa Home First Helpline upang magamit ang Overnight Warming Location (OWL) program ng Lungsod ng San Jose. HomeFirst’s Outreach team ay magbibigay ng access sa emergency shelter, paliguan, labahan, pagkain, serbisyong medikal, case management, employment training, at marami pang iba.

Tumawag sa County ng Santa Clara, Here 4 You Call Center hotline (408) 385-2400 para sa tulong. 

Tumawag sa 2-1-1 United Way Bay Area: para sa serbisyong pangkalusugan at pantao sa Santa Clara County.

Mangyaring manatiling nakatutok sa page na ito para sa pinakabagong mga update. Kung ikaw ay nakakaranas ng isang medical emergency, kaagad tumawag sa 9-1-1.

 

MAPAGKUKUNAN

County  

Para sa impormasyon sa shelter, tawagan ang County of Santa Clara, Office of Supportive Housing Here 4 You hotline at (408) 385-2400.

Para sa impormasyon para sa hazardous waste removal, mangyaring makipag-ugnayan sa County of Santa Clara, Department of Environmental Health.

Ang Office of the Assessor ay pinapayuhan ang mga may-ari tungkol sa calamity relief mula sa pinsala sa baha. Matuto nang higit pa sa kung ano ang maaari mong gawin kung ang iyong tahanan ay binaha.

Humanap ng health coverage, food assistance, financial assistance at iba pang mga serbisyo sa Social Services Agency.

Bisitahin ang website ng Consumer Protection Division para sa health and safety guidelines para sa mga taong babalik sa mga lugar na binaha.  

 

City

Ang mga miyembro ng komunidad ay maaaring mahanap ang paghahanda sa bagyo, paghahanda sa emerhensiya at mga mapgkukunan at serbisyo na pang-emerhensiya ng kanilang Lungsod sa pamamagitan ng pag-click sa kanilang lungsod sa ibaba.

Lungsod ng Campbell

Lungsod ng Cupertino

Lungsod ng Morgan Hill

Lungsod ng Mountain View

Lungsod ng Palo Alto

Lungsod ng San Jose

Lungsod ng Santa Clara

Lungsod ng Sunnyvale

 

Espesyal na mga Distrito

Nag-aalok ang Valley Water ng libreng may laman na sandbags para sa mga residente ng Santa Clara County. Kunin ang inyong sandbag mula sa isa sa aming mga Sandbag Distribution Sites.

Ang mga kostumer ng San Jose Water Company ay maaaring mahanap ang karagdagang impormasyon sa paghahanda sa bagyo sa pamamagitan ng pagbisita sa kanilang website. 

 

Estado

Ang California Office of Emergency Services ay nagbibigay ng mga mapagkukunan at serbisyong pang-emerhensiya sa mga County sa buong estado tuwing may emerhensiya at mga sakuna.

Ang Listos California ay nagbibigay ng mga mapagkukunan at impormasyon sa paghahanda sa emerhensiya sa 23 wika para sa iba't ibang uri ng mga emerhensiya at sakuna na maaaring mangyari sa buong estado. 

 

Pederal

Kumuha ng flood insurance sa FEMA's National Flood Insurance Program.

Tingnan kung ikaw ay kwalipikado para sa Disaster Assistance

 

Mga Organisasyong Nakabatay sa Komunidad at Iba Pang Mga Partner

Ang Collaborating Agencies Disaster Relief Effort (CADRE)  ay ang opisyal na Voluntary Organization Active in Disasters ng County. Ang kanilang mga miyembrong organisasyon ay nagbibigay sa ating mga miyembro ng komunidad ng pang-emerhensiyang suporta at mapagkukunan.

Kung ikaw ay naapektuhan ng sakuna, makipag-ugnayan sa American Red Cross Silicon Valley Chapter o tumawag sa 1-800-Red-Cross (1-800-733-2767) - 24 na oras sa isang araw.

Para sa mga pinakahuling update sa panahon, mangyaring bisitahin ang National Weather Service

Kung ikaw ay walang kuryente at ikaw ay kustomer ng Pacific Gas and Electric customer, mangyaring bisitahin ang PG&E's Power Outage.

 

BAKIT NANGYAYARI ANG BAHA

Ang pagbaha ay isang pansamantalang pag-apaw ng tubig sa lupa na karaniwang tuyo. Ang mga baha ay ang pinakakaraniwang natural na sakuna sa Estados Unidos. Ang pagkabigong lumikas sa mga binahang lugar o pagpasok sa tubig baha ay maaaring humantong sa kapahamakan o kamatayan.

Ang baha ay maaaring:

 • Resulta mula sa ulan, snow, coastal storms, storm surges at pag-apaw ng mga dam at iba pang sistema ng tubig.
 • Mabagal o mabilis na nabubuo. Ang mga flash flood ay maaaring dumating ng walang babala. 
 • Magdulot ng mga pagkasira, pagkagambala sa transportasyon, pagkasira ng mga gusali at pagguho ng lupa.

 

PAANO MAGHANDA PARA SA BAHA 

Mag-sign up para sa AlertSCC sa pamamagitan ng pagpunta sa www.AlertSCC.org upang makatanggap ng kritikal na impormasyon mula sa County kapag ang pagbaha ay magaganap sa iyong lugar. Ligtas ang iyong impormasyon at maaari kang mag-opt out anumang oras. Alamin kung nakatira ka sa isang flood zone. Makipag-ugnayan sa Valley Water's Community Projects Review Unit sa 408-630-2650 o sa [email protected], para sa pangunahing impormasyon sa baha, flood insurance, zones at mapping. Huwag maghintay! Tumawag o mag-email ngayon.

Kumuha ng LIBRENG punong sandbag mula sa isang sandbag distribution site na pinapatakbo ng Valley Water. May mga karagdagang sandbag site na pinamamahalaan ng iba't ibang lungsod sa loob ng Santa Clara County. Ang mga site na ito ay puno ng alinman sa mga napunong sandbag o buhangin at walang laman na mga bag para sariling punan at hinihiling na magdala ka ng sarili mong pala. Mangyaring magdala ng katulong para sa pagkarga ng mabibigat na bag, kung kinakailangan.

 

PAG-UULAT SA PAGBAHA SA SAPA

Panatilihing malinis at umaagos ang mga sapa. Ang mga basura at mga debris sa mga sapa ay maaaring humarang sa daloy ng tubig at magdulot ng pagbaha. Tulungan kaming panatilihing umaagos ang mga sapa sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga natumbang puno, mga bara o iligal na pagtatapon.

Mag-ulat ng mga isyu sa mga sapa sa Valley Water’s Watershed Hotline: 408-630-2378

Maaari ka ring mag-ulat ng mga isyu sa sapa sa Access Valley Water, ang aming online customer service portal.
 

PAG-UULAT NG LOKAL NA PAGBAHA SA KALYE

Ang mga basura sa bakuran, mga dahon, at lupa ay maaari ding humadlang sa mga storm drains at pinipigilan ang stormwater na umagos nang maayos, na nagdudulot ng lokal na pagbaha sa kalye. Upang mag-ulat ng lokal na pagbaha sa kalye, mangyaring tawagan ang iyong public works department na nakalista sa ibaba.

Report Local flooding directory

MGA PAGSASARA SA MGA DAAN NG COUNTY

Kapag nangyayari ang pagbaha, isasara ng County Roads and Airports Department ang mga kalsada ng county upang mapanatili kang ligtas. Ginagawa nila ang lahat ng pagsisikap na magbigay ng tamang impormasyon at hindi mananagot para sa anumang mga pagkukulang na maaaring mangyari. Tingnan ang kasalukuyang listahan ng mga pagsasara ng kalsada.

Last updated:Fri, 03/10/2023 - 07:39

 • Bloomfield Road is closed due to flooding from 152 HWY to Frazer Lake Road and from Frazer Lake to Bolsa in Gilroy. 
 • Clayton Road is closed. Nearest cross street Via de la Vista. 
 • Mesa Road is closed due to flooding
 • Castro Valley Road is closed due to flooding
 • San Antonio Valley Road is closed due to snow from Isabel Creek Bridge to the Lick Observatory 
 • Calaveras Road is closed in Alameda County - Open to Santa Clara County line
 • Mines Road is open on Santa Clara County side
 • Del Puerto Canyon Roads is open on Santa Clara County side


HINDI kasama sa listahan ang anumang mga kalsadang pinapanatili ng ibang mga munisipalidad. 

 

SANTA CLARA COUNTY PARK & TRAIL CLOSURES

Ang mga pagsasara ng parke at trail ay kinakailangan sa mga mapanganib na kondisyon ng panahon. Para sa na-update na listahan ng mga pagsasara ng parke at trail, mangyaring pumunta sa pahina ng Mga Pagsasara at Update ng Mga Parke ng Santa Clara County.

Upang mag-ulat ng problema, mangyaring mag-email sa [email protected]​gov.org​.


MGA MAPAGKUKUNAN

 

TIPS SA KALIGTASAN SA BAHA

I-download ang FEMA Flood Safety Sheet

Sa Ilalim ng Babala sa Baha

 • Humanap kaagad ng ligtas na shelter.
 • Huwag maglakad, lumangoy o magmaneho sa tubig baha. Lumiko, Huwag Malunod!
 • Tandaan, anim na pulgada lamang ng gumagalaw na tubig ang maaaring magpatumba sa iyo, at ang isang talampakan ng gumagalaw na tubig ay maaaring tangayin ang iyong sasakyan.
 • Umiwas sa mga tulay sa ibabaw ng rumaragasang tubig.
 • Depende sa uri ng pagbaha:
 • Lumikas kung sinabihan na gawin ito.
 • Lumipat sa mas mataas na lugar o mas mataas na palapag. 
 • Manatili sa kinalalagyan.

 

Sa Panahon ng Baha

 • Kaagad na lumikas, kung sinabihan na lilikas. Huwag kailanman magmaneho sa paligid ng mga barikada. Ginagamit ito ng mga lokal na responder upang ligtas na idirekta ang trapiko palabas sa mga lugar na binaha.
 • Makipag-ugnayan sa healthcare provider kung ikaw ay may sakit at nangangailangan ng medikal na atensiyon. Maghintay para sa karagdagang mga tagubilin sa pangangalaga at pananatili sa lugar, kung maaari. Kung ikaw ay nakakaranas ng isang medical emergency, tumawag sa 9-1-1. 
 • Makinig sa EAS, NOAA Weather Radio o lokal alerting systems para sa kasalukuyang impormasyon sa emergency at mga tagubilin tungkol sa pagbaha. 
 • Huwag maglakad, lumangoy o magmaneho sa tubig baha. Lumiko, Huwag Malunod!
 • Umiwas sa mga tulay sa ibabaw ng rumaragasang tubig. Ang rumaragasang tubig ay maaaring maianod ang mga tulay ng walang babala. 
 • Manatili sa loob ng iyong sasakyan kung ito ay nakulong sa mabilis na umaandar na tubig. Sumakay sa bubong kung tumataas ang tubig sa loob ng sasakyan.
 • Umakyat sa pinakamataas na antas kung nakulong sa isang gusali. Pumunta lamang sa bubong kung kinakailangan at kapag naroon na ang signal para sa tulong. Huwag umakyat sa saradong attic upang maiwasang makulong sa pagtaas ng tubig-baha.
 • Huwag kailanman, hawakan ang naputol na linya ng kuryente o lumapit sa isa. Ang mga linya ng kuryente ay hindi insulated tulad ng mga kable ng kuryente. Palaging ipagpalagay na ang linya ng kuryente ay gumagana.Manatiling Ligtas Pagkatapos ng Baha

 • Bigyang-pansin ang mga awtoridad para sa impormasyon at mga tagubilin. Umuwi lamang kapag sinabi ng mga awtoridad na ligtas ito.
 • Iwasang magmaneho maliban kung may emergency.
 • Magsuot ng mabibigat na guwantes na pantrabaho, proteksiyon na damit at bota habang naglilinis at gumamit ng angkop na mga panakip sa mukha o maskara kung naglilinis ng amag o iba pang mga debris. 
 • Ang mga taong may hika at iba pang mga kondisyon ng baga at/o immune suppression ay hindi dapat pumasok sa mga gusaling may mga pagtagas ng tubig sa loob ng bahay o pagdami ng amag na makikita o maamoy. Ang mga bata ay hindi dapat makibahagi sa gawaing paglilinis ng sakuna.
 • Magkaroon ng kamalayan na ang mga ahas at iba pang mga hayop ay maaaring nasa iyong bahay.
 • Magkaroon ng kamalayan sa panganib ng pagkakakuryente. Huwag hawakan ang mga de-kuryenteng kagamitan kung ito ay basa o kung ikaw ay nakatayo sa tubig. Patayin ang kuryente para maiwasan ang electric shock kung ligtas itong gawin.
 • Iwasan ang paglubog sa tubig baha, na maaaring kontaminado at naglalaman ng mga mapanganib na debris. Ang mga linya ng kuryente sa ilalim ng lupa o nahulog na mga kuryente ay maaari ding magkarga ng kuryente sa tubig.
 • Gumamit ng generator o iba pang gasoline-powered machinery LAMANG sa labas at malayo sa mga bintana.MGA KAHULUGAN NG ALERT AT BABALA 

 • Flash Flood Warning: Gumawa ng aksyon! Ang Flash Flood Warning ay ibinibigay kapag ang isang flash flood ay nalalapit o nagaganap. Kung ikaw ay nasa isang lugar na madaling bahain, lumipat kaagad sa mataas na lugar. Ang flash flood ay isang biglaang marahas na baha na maaaring tumagal mula sa ilang minuto hanggang oras upang mabuo. Posible pang makaranas ng flash flood sa mga lugar na hindi agad nakakatanggap ng ulan.
 • Flood Warning: Gumawa ng aksyon! Ang Flood Warning ay ibinibigay kapag ang mapanganib na kaganapan sa panahon ay malapit na o nangyayari na. Ang Flood Warning ay ibinibigay kapag ang pagbaha ay nalalapit o nagaganap.
 • Flood Advisory: Magkaroon ng Kamalayan: Ang isang Flood Advisory ay ibinibigay kapag ang isang partikular na kaganapan sa panahon na inaasahang magaganap ay maaaring maging isang istorbo. Ang isang Flood Advisory ay ibinibigay kapag ang pagbaha ay hindi inaasahang magiging masama upang magbigay ng babala. Gayunpaman, maaari itong magdulot ng malaking abala, at kung hindi gagawin ang pag-iingat, maaari itong humantong sa mga sitwasyon na maaaring magbanta sa buhay at/o ari-arian.
 • Flood Watch: Maging Handa: Ang Flood Watch ay ibinibigay kapag ang mga kondisyon ay naayon para sa isang partikular na mapanganib na pangyayari sa panahon na mangyari. Ang Flood Watch ay ibinibigay kapag ang mga kondisyon ay naayon para sa pagbaha. Hindi ito nangangahulugan na magkakaroon ng pagbaha, ngunit posible.
   

All Content Copyright © 2024, County of Santa Clara, CA