Ang sobrang init ng panahon ay maaaring magresulta sa heatstroke, heat exhaustion, heat cramps, sunburn, heat rash, at sa ilang pagkakataon ay kamatayan. Mangyaring gumawa ng kaligtasan upang manatiling ligtas at magbigay ng tulong sa pamilya, kaibigan, at mga kapitbahay. Kung may alam kayong tao na mahina na walang aircon, tulad ng isang taong nakatatanda o may sakit na kapitbahay o isang taong may sakit sa droga o alkohol o may malubhang sakit sa pag-iisip, mangyaring tulungan silang magkaroon ng espasyo na may aircon sa pagitan ng mga oras na 10:00 a.m. at 8:00 p.m. Kung may makita kayong tao sa lansangan na nagkakaroon ng reaksiyong nagbabanta sa buhay dahil sa init, mangyaring tumawag sa 911. Maraming salamat sa paggawa ng inyong tungkulin upang manatiling ligtas ang mga tao sa panahon ng krisis sa init.

Find a Cooling Center

Ang mga Cooling Center ay ililista dito kapag may emergency heat event kapag natanggap ang impormasyon mula sa mga kasosyo sa komunidad.

Filter...
By Keyword or Location
Location Map
Cooling Center List

 

PAMBUONG-ESTADONG COOLING CENTERS

Naghahanap ng Cooling Center para sa isang mahal sa buhay o miyembro ng pamilya sa labas ng Santa Clara County? Ang California Governor’s Office of Emergency Services (Cal OES) ay nagtipon ng isang listahan ng mga Cooling Center sa buong Estado. Bisitahin ang https://bit.ly/CaliforniaCoolingCenters upang humanap ng Cooling Center.

 

MGA TIP SA KALIGTASAN SA MAINIT NA PANAHON

 • Uminom ng maraming tubig: Uminom ng tubig kahit hindi nauuhaw. Iwasan ang alkohol, caffeine o maraming asukal dahil nakakapagpabilis ito ng pagkawala ng likido. 
 • Limitahan ang pisikal na aktibidad: Iwasan ang pisikal na aktibidad habang nasa pinakamainit na oras ng araw—10 a.m.-3 p.m.
 • Huwag iwanan ang mga tao o mga alagang hayop sa sarado na nakaparkeng sasakyan.
 • Manatili sa mga air-conditioned na lugar, kung maaari.
 • Magpalamig sa pamamagitan ng pagligo o shower: Malamig, pagligo sa tubig o basang tuwalya ay pinakamainam. Huwag palamigin ang mga bata sa pagligo ng alkohol.
 • Magsuot ng preskong damit: Magaan, mapusyaw na kulay at maluwang na damit ay nakakatulong sa inyo na manatiling presko. Ang mga damit na cotton ay mainam dahil hinahayaan nilang matuyo ang pawis.  
 • Huwag balutin ang mga bata: Hindi nakakaya ng mga bata ang init dahil ang kanilang sweat glands ay hindi pa ganap na buo. Huwag silang ilagay sa kumot o mabigat na damit.
 • Takpan ang inyong ulo: Magsuot ng may malawak na brim, vented na sumbrero o gumamit ng payong kung nasa labas dahil ang inyong ulo ay mabilis na nakakasagap ng init.
 • Gumamit ng sunglasses at sunscreen: Gumamit ng sunscreen na mayroong SPF 15 o mas mataas kung nasa labas.
 • Magpahinga ng madalas sa mga malilim na lugar: Humanap ng mga malilim na lugar upang magpalamig kung nasa labas.
 • Madalas na suriin ang mga mahihina o nakatatandang pamilya, kaibigan, o mga kapitbahay.

 

Mga Nakatatandang Adult at Indibidwal na may mga Malalang Medikal na Kondisyon

 • Sa panahon ng pinakamainit na oras, manatili sa lugar na air-conditioned, kung maaari.
 • Ang mga nakatatandang adult at ang mga nasa tiyak na medikasyon ay maaaring hindi makapagpakita ng mga palatandaan ng dehydration hanggang sa ilang mga oras matapos ang pagsisimula ng dehydration. Manatiling hydrated sa pamamagitan ng madalas na pag-inom ng malamig na tubig. Kung kayo ay nasa espesyal na diet na naglilimita ng likido, i-check sa inyong doktor para sa impormasyon sa dami ng tubig na uubusin.
 • Huwag manatili sa ilalim ng araw kung hindi ninyo kailangang manatili. Kung nasa araw, magsuot ng sumbrero, mas mainam na may malawak na brim, at maluwag ang pagkakasuot, mapusyaw na kulay na mayroong mahabang manggas at pantalon upang maprotektahan laban sa pinsala ng araw. At tandaan na gumamit ng sunscreen at magsuot ng sunglasses.

 

Mga Sanggol at Bata

 • Labag sa batas na iwan ang sanggol o bata na walang bantay sa isang sasakyan (California Vehicle Code Section 15620).
 • Ang mga sanggol at maliliit na bata ay napakabilis na maging dehydrated. Siguraduhin na nabibigyan sila ng maraming malamig na tubig na maiinom.
 • Panatilihin ang mga bata na nasa loob o nasa lilim hangga’t maaari.
 • Damitan ang mga bata ng maluwang, magaan, at mapusyaw na pananamit.

All Content Copyright © 2024, County of Santa Clara, CA