Liên Lạc với Cộng Đồng cho Các Nhu Cầu Tiếp Cận và Chức Năng

Nhu cầu của quý vị là quan trọng.  QUÝ VỊ là quan trọng!  Văn phòng của chúng tôi tiếp tục thực hiện các cải thiện cần thiết để bao gồm các thành viên Cộng Đồng Quận Hạt Santa Clara với Các Nhu Cầu Tiếp Cận và Chức Năng (AFN).  Trong năm 2022, chúng tôi đã hoàn thành Phụ lục về Các Nhu Cầu Tiếp Cận và Chức Năng và đã tích hợp AFN vào các Kế Hoạch Điều Hành Khẩn Cấp của Quận Hạt và các phụ lục chức năng khác nhau.

Chúng tôi cũng tiếp tục kết hợp các văn bản thay thế vào các bản đồ họa của chúng tôi, làm cho các tin nhắn có thể đọc được bởi người đọc.  Vui lòng tiếp tục trở lại kiểm tra các cập nhật một cách thường xuyên.

 

Định Nghĩa Các Nhu Cầu Tiếp Cận và Chức Năng (AFN)

Văn phòng Điều phối và Hòa nhập Người khuyết tật của FEMA định nghĩa thuật ngữ “những người với Các Nhu Cầu Tiếp Cận và Chức Năng” (AFN) là những người có thể cần thêm những nhu cầu trước đây, trong khi và sau một biến cố trong các lĩnh vực chức năng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc duy trì sự độc lập, giao tiếp, vận chuyển, giám sát và duy trì sức khỏe (C-MIST).  Những cá nhân cần thêm giúp đỡ đáp ứng có thể bao gồm những người bị khuyết tật; sống trong các môi trường thể chế hóa, là những người cao niên; là trẻ em; đến từ các nền văn hóa đa dạng; có trình độ Anh ngữ hạn chế hoặc không nói được Anh ngữ, hoặc gặp khó khăn về vận chuyển.”

Mục 8593.3 của Bộ Luật Chính Phủ California định nghĩa Các Nhu Cầu Tiếp Cận và Chức Năng là “Những cá nhân bị khuyết tật về: Phát triển, trí tuệ, hoặc thể chất; Tình trạng mãn tính hoặc chấn thương; Giới hạn về Anh ngữ hoặc không nói được Anh ngữ; Hoặc các cá nhân là người: cao niên, trẻ em, hoặc thai phụ; sinh sống trong các môi trường thể chế hóa; hoặc Lợi tức thấp, vô gia cư, và/hoặc khó khăn về vận chuyển.”

Văn Phòng Điều Hành Khẩn Cấp của Quận Hạt Santa Clara (OEM) kết hợp với FEMA và Bộ Luật Chính Phủ California Mục 8593.3.  Việc sử dụng khuôn khổ của C-MIST để tích hợp các nhóm cư dân dễ bị tổn thương trong tất cả mọi khía cạnh của Điều Hành Khẩn Cấp.​​​​​​​

Khuôn khổ của CMIST

All Content Copyright © 2024, County of Santa Clara, CA