Mga Wildfire sa SCU Lightning Complex (Diablo Foothills)

Noong Setyembre 28, 2020, inamendahan ng Federal Emergency Management Agency (FEMA) ang deklarasyon ng pangunahing sakuna para sa Estado ng California. Ang Santa Clara County ay naidagdag na ngayon sa deklarasyong pederal na pinapayagan ang mga naapektuhan ng Widlfire sa SCU Lightning Complex na makatanggap ng pederal na pampublikong tulong at indibidwal na tulong.


Wildfire sa SCU Lightning Complex - Impormasyon ng Insidente

Septyembre 5, 2020, 10:00 a.m.

Ang CAL FIRE at ang Departament of Forestry and Fire Protection ng California ay nag-anunsyo na ang lahat ng mga kautusan ng paglikas sa Santa Clara County ay natanggal na. Maaari niyong tingnan ang paunang Mapa ng Pagsusuri ng Pinsala sa lugar ng sunog sa SCU sa Santa Clara County sa pag-click sa box sa ibaba.

Mapa ng Pagsusuri ng Pinsala para sa Santa Clara County

 • Pagsasarado ng mga Kalsada sa Santa Clara County ay para lamang sa mga kalsada na pinapanatili ng County. (Ingles Lamang)
 • Pakipunta sa: tinyurl.com/scu-evacmap para sa online na mapa ng paglikas.
 • Para sa patuloy na update ng insidente, sundan ang CAL FIRE SCU Twitter.
 • Linya ng Impormasyon ng Insidente ng CAL FIRE para sa Apoy sa SCU Lightning Complex: (916) 618-3195 o (669) 247-7431
 • Para sa lahat ng mga serbisyo ng Red Cross para sa pagtugon sa sakuna at sa recovery, o para sa karagdagang impormasyon tungkol sa emergency sheltering, recovery casework, shelf-stable na mga pagkain, mga supply na pang-emergency at pangrecovery, tulong pinansyal, mga serbisyo sa pangkalusugan sa sakuna, mga serbisyo sa pangkaisipang kalusugan sa sakuna at mga serbsiyo sa pangangalagang espirituwal. TUMAWAG: 1-800-REDCROSS or magbisita: redcross.org/Get Help
 • Kung ikaw ay residente ng Santa Cruz, namamalagi sa hotel sa Santa Clara County at may mga katanungan o nangangailangan ng mga serbisyo, mangyaring tumawag sa Santa Cruz County assistance hotline: (831) 454-2181 o mag-email sa [email protected].
 • Para sa karagdagang impormasyon at mapagkukunan, pakitawagan ang: (408) 808-7778 (8am hanggang 5pm, Lunes-Biyernes), pagkalipas ng 5:00 pm at sa katapusan ng linggo, pakitawagan ang 211.


Mensahe sa Kaligtasan ng CAL FIRE

Ang publiko ay pinaalalahanan na manatiling mapagbantay sa kasalukuyang mga kondisyon sa sunog. Patuloy na sumunod sa mga pagsarado ng daan at ang anumang mga babala sa paglikas. Kung kayo ay nakakita ng mga linya ng kuryente sa lupa, paki-iwas sa mga ito at tawagan kaagad ang PG&E. Ang mga punongkahoy at mga poste na nasunog, lalo na kung umuusok pa ito, ay dapat ituring na mapanganib. Magmaneho ng mabagal at magbigay daan para sa mga emergency personnel na nasa lugar. Sa pagbalik mo sa inyong bahay at lupa at sa pagtingin sa epekto ng pinsala, maging alerto sa mapanganib na mga kondisyon, partikular na kung may nasunog na bahay o gusali sa labas.


Payo sa Trapiko ng Caltrans

Septyembre 5, 2020

Ang Caltrans at ang Opisina ng Santa Clara Sheriff ay muling binuksan ang seksyon ng Ruta ng Estado 130 (SR-130)/San Antonio Valley Road sa pagitan ng Quimby Road sa Santa Clara County hanggang sa linya ng Stanislaus County sa lokal na trapiko lamang kasama ang tulong ng California Highway Patrol (CHP) at iba pang mga first responders.

Ang SR-130/San Antonio Valley Road ay manatiling sarado sa trapiko hanggang Lunes, Septyembre 14, 2020 habang ang mga tauhan mula sa iba’t ibang ahensya ay magpapatuloy sa paglinis sa lugar kung saan nangyari ang sunog sa kahabaan ng Ruta ng Estado 130 sa loob ng lugar na naapektuhan ng SCU Lightning Complex. Ang Opisina ng Santa Clara Sheriff ay tumanggal sa mga kautusan ng paglikas sa lugar na iyon ng 10:00 AM ng Sabado, Septyembre 5, 2020, at pinayagan ang mga residente na muling pumasok sa kanilang mga tahanan. Basahin nang buo ang inilabas na balita.

 • Para sa mga update sa trapiko ng 24/7, pakibisita sa 511.org: twitter.com/511SFBay
 • Para sa kasalukuyang impormasyon, pakibisita sa Caltrans QuickMap: dot.ca.gov


Programa ng Tulong sa Sakuna

Kung ang inyong bahay o pag-aari ay napinsala ng kamakailang mga wildfire, maaari mong magagamit ang tulong. Ang mga residente ng Santa Clara County na apektado ng Wildfire sa SCU Lightning Complex ay maaaring mag-apply para sa pederal na tulong sa sakuna.

Ang mga residente ay maaaring mag-apply online sa Programa ng Tulong sa Sakuna ​ o magbisita nang personal sa isang lokasyon ng pagpaparehistro. Ang proseso ng pagpaparehistro ay tatagal ng humigit-kumulang 20 minuto. Ang huling araw na mag-apply ay Disyembre 11, 2020.


3 mga Paraan upang Mag-apply

 1. Sa online: Programa ng Tulong sa Sakuna
 2. I-download ang App ng FEMA
 3. Tumawag sa: 800-621-FEMA (3362)


MGA KATANUNGAN?

Kung mayroon kayong mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa Helpline ng Tulong sa Sakuna ng FEMA, magagamit pitong araw sa isang linggo mula 7:00 am – 1:00 am ET.

Helpline ng Tulong sa Sakuna ng FEMA: 1-800-621-3362, TTY: 1-800-462-7585


Alamin ang Inyong mga Karapatan

Makipag-ugnay sa Disaster Legal Service ng FEMA para sa tulong sa mga sumusunod:

 • Mga insurance claim para sa mga bayarin sa medikal, pagkawala ng pag-aari, at pagkawala ng buhay
 • Mga bagong habilin (new wills), mga power of attorney, at iba pang ligal na papel na nawala sa panahon ng sakuna
 • Mga kontrata at kontratista sa pag-aayos ng bahay
 • Mga problema sa mga landlord
 • Katibayan ng pagmamay-ari ng bahay
 • Mga apela sa FEMA


IBA PANG MGA MAPAGKUKUNAN SA SAKUNA AT PAG-RECOVER:

Ang Administrasyon ng Maliliit na Negosyo ng US (SBA) ay nagtatag ng isang Virtual Disaster Loan Outreach Center upang matulungan ang mga may-ari ng bahay at nangungupahan.

Lunes - Biyernes
9:00 a.m. – 6:00 p.m.
[email protected]
(916) 735-1500

Para sa mga karagdagang mapagkukunan na nauugnay sa mga Wildfire sa California, bisitahin ang Website ng FEMA.


Pambansang Tulong sa Baha ng FEMA (NFIP)

Ang mga nagmamay-ari ng propyedad ay hindi kailangang magtiis ng lahat ng panganib sa kanilang sarili, dahil ang mudflow coverage ay bahagi ng standard policy na mula sa FEMA National Flood Insurance Program (NFIP).

Kumilos ngayon at protektahan ang inyong sarili ng isang NFIP policy, na nag-aalok ng flood insurance coverage sa mga may-ari ng propyedad, nangungupahan at may-ari ng negosyo. Ang pinakamataas na coverage na magagamit para sa isang gusaling tirahan ay $250,000 at $100,000 para sa mga nilalaman. Ang mga istrakturang hindi tirahan (komersyal) ay kwalipikado para sa pinakamataas na coverage na $500,000 sa gusali at $500,000 sa mga nilalaman. Para sa karagdagang impormasyon at upang makabili ng isang NFIP policy, makipag-ugnay sa inyong ahente ng insurance ngayon.

Pangkalahatan, mayroong 30 na araw na panahon ng paghihintay bago maging epektibo ang isang NFIP policy. Ang mga may panganib ng pagbaha o pagdaloy ng putik ay hinihikayat na bumili na ng insurance sa baha ngayon dahil malapit nang dumating ang mga ulan sa taglamig.

Para sa karagdagang impormasyon sa NFIP o upang makahanap ng ahente ng insurance, maaari makipag-ugnay sa Help Center sa: 1-877-336-2627 o bisitahin ang: FloodSmart.gov.


Pamamahala ng Mapanganib na Basura

Marami sa mga nawalan ng kanilang bahay o nagdusa sa pinsala mula sa mga apoy sa SCU Lightning Complex ay nais na magsimula ng proseso ng pagtatayo muli sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, kritikal na ang gawain na ito ay magawa na ligtas. Ang Department of Environmental Health (DEH) ng County ay naghanda ng impormasyong ito upang magbigay sa iyo nang isang pangkalahatang ideya ng mga pagpapatakbo at mga kinakailangan sa pamamahala ng basura.


Pagbangon Muli mula sa Apoy – Yugto I Survey sa Pagtanggal ng Basura

Pinangungunahan ng Environmental Protection Agency (EPA) ng US ang survey, pagtanggal, at pagtatapon ng mga mapanganib na basura ng sambahayan (household hazardous waste - HHW) sa mga ari-arian na naapektuhan ng mga apoy sa SCU Lightning Complex sa Santa Clara County.

Ang Environmental Protection Agency ng US ay magpapadala ng reconnaissance team sa mga apektadong lugar para suriin ang mga kapiraso ng lupa para sa mga mapangib na mga puno, tukuyin ang mga issue sa pag-access, at tukuyin ang mga karagdagang ari-arian na dapat isama sa pagsusuri. Ang unang yugto ng pagsusuri ay libre para sa mga may-ari ng ari-arian.

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tumawag sa EPA Hotline at 415-793-8794.

I-download ang Santa Clara Household Hazardous Waste Factsheet.

Kung ang inyong ari-arian ay nasira o nawasak sa SCU Lightning Complex Wildfire subalit ikaw ay hindi sigurado na ang inyong ari-arian ay masusurvey, hanapin ang inyong address sa EPA StoryMap para matingnan ang inyong address.

Kung hindi pinapakita na ang inyong ari-arian ay nasira subalit ikaw ay may mga gusali na nasira o nawasak ng apoy – kahit na mga maliliit na istruktura, tumawag sa Santa Clara County Department of Environmental Health’s Wildfire hotline at (408) 918-3411.

Bisitahin ang Santa Clara County Department of Environmental Health para sa karagdagang impormasyon.

2020 Consolidated Wildfire Debris Removal Program Fact Sheet

Debris Removal Program FAQ


Ang mga Baha ay Sumusunod sa mga Apoy

Pagkatapos malampasan ang mahirap na panahon ng mga wildfire, karamihan sa mga nagmamay-ari ng propyedad sa Santa Clara County ay dapat makipaglaban ngayon sa mga panganib ng pagbaha at pag-daloy ng putik bilang resulta ng mga nasunog na lugar na naapektuhan ng Wildfire sa SCU Lightning Complex.

Ang mga wildfire ay sumira ng mga pananim na nagsusuporta at nagpapatatag ng mga gilid ng bundok. Kung walang mga halaman na humahawak sa lupa, kahit ang maliit na pag-ulan ay makapagsimula ng pag-daloy ng putik. Ito ay maaaring mangyari kaagad at may kaunting babala lang.

Maging handa sa baha! Bumisita sa Santa Clara Valley Water District para sa karagdagang mapagkukunan sa proteksyon sa baha.

Mga lokasyon ng pamamahagi ng sandbag ay matatagpuan sa buong County ng Santa Clara. Sa mga kaganapan ng pagbagyo, ang mga lokasyon ay maaari lamang maipunan ng buhangin at mga bag na walang laman. Kahit mayroong mga pala sa mga lokasyon na ito, maaaring kayong magdala ng isa baka sakali.

Basahin ang aming liham para sa publiko tungkol sa mga propyedad na nanganganib sa mga Bagyo sa Taglamig. (Ingles Lamang)


Kalusugan at Kaligtasan


Mga Recovery Resources


Paano Kayo Makatulong

 • Ang Silicon Valley Community Foundation ay nagtatag ng isang pondo upang suportahan ang mga organisasyon na nakabase sa komunidad sa mga County ng Santa Clara at San Mateo na direktang nagsisilbi sa mga indibidwal at pamilya na naapektuhan ng mga apoy: siliconvalleycf.org/san-mateo-santa-clara-fire-relief.
 • Makipag-ugnay sa inyong lokal na food bank para sa mga paraan upang makatulong. Ang mga donasyon ng mga household goods ay maaaring ibigay sa mga normal na ahensya o organisasyon na tumatanggap ng mga kalakal na ito. Mangyaring huwag ihulog ang mga donasyon sa lugar ng paglikas o mga Kampo ng Fire Base. Ang mga lugar na ito ay may sapat na mapagkukunan sa ngayon.


Mga Madalas na Katanungan

 • Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng kautusan ng paglikas at babala?
  • Kautusan ng Paglikas - Agarang banta sa buhay. Ito ay isang naaayon sa batas na kautusan na dapat nang lumikas ngayon. Ang lugar ay ligal na sarado sa paggamit ng madla.
  • Babala ng Paglikas - Potensyal na banta sa buhay at/o pag-aari. Ang mga nangangailangan ng karagdagang oras upang lumikas, at ang mga may mga alagang hayop at hayop ay dapat na lumikas ngayon.
 • Kung may pangangailangan na lumikas, paano ko malalaman?
  • Alerto na Pang-emergency - sa pamamagitan ng teleponong cellular at landline. Tiyaking nakarehistro kayo upang makatanggap ng mga alerto sa emergency sa alertscc.org.
  • Social Media - ilalabas ang mga mensahe sa pamamagitan ng Nextdoor, Twitter at Facebook.
  • Pagpapatupad ng Batas - Depende sa panganib na kinakailangan ang agarang paglikas at magagamit na mga mapagkukunan, ang nagpapatupad ng batas ay maaaring magtanong sa mga kapitbahayan at magbroadcast ng isang mensahe ng paglikas sa pamamagitan ng loudspeaker.

All Content Copyright © 2023, County of Santa Clara, CA